Informatie

COSBO-Ede heeft, in statutentaal, als doel de collectieve belangenbehartiging en bevordering van de deelname aan de samenleving van ouderen in de gemeente Ede.

In de praktijk betekent dit dat COSBO:

  • De vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) die senioren gevraagd bijstaan bij vragen waaronder de keukentafelgesprekken WMO ondersteunt.
  • Steeds terugkomende knelpunten voor ouderen inventariseert waarna wij die trachten op te lossen in gesprek met vertegenwoordigers van betreffende organisaties zoals de gemeente, woningcorporaties of zorginstellingen.
  • Gesprekspartner wil en kan zijn bij de ontwikkeling van beleid voor senioren.
  • Via de bonden binnen de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten houdt.
  • Samen met Malkander een jaarlijkse informatiemarkt voor senioren organiseert..

Dank zij subsidie van de gemeente staan de voorlichtingsbijeenkomsten en het werk van de VOA’S open voor alle senioren in de gemeente Ede.

Samenstelling COSBO:

COSBO staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen van nu vier afdelingen van landelijke ouderenbonden in de gemeente Ede, te weten:

KBO gemeente Ede (Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren)

PCOB Ede (Protestants Christelijke Bond van Ouderen)

PCOB Bennekom

PCOB Lunteren

COSBO werkt samen met Samenstede. Jammer genoeg kennen FNV-senioren en de ANBO geen lokale afdelingen.

 

Bestuur:

Het bestuur van COSBO bestaat uit de voorzitters van de vier ouderenbonden aangevuld met een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Onafhankelijke Clientondersteuning.

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is niet eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarom staat in beide wetten dat er onafhankelijke cliëntondersteuning moet zijn. Voor de WMO moet de gemeente en voor de WLZ het zorgkantoor ervoor zorgen dat deze onafhankelijke clientondersteuning kosteloos beschikbaar is.

Voor de WLZ valt de gemeente Ede onder het zorgkantoor van Menzis en is de onafhankelijke clientondersteuning georganiseerd via Zorgbelang Gelderland of via MEE-Veluwe.

De gemeente Ede noemt cliëntonderondersteuning nogal verwarrend inwonersondersteuning en heeft het uitbesteed aan Stimenz. Ede doet met steun van COSBO mee aan een landelijk “koploper” project om cliëntondersteuning bij de gemeente beter te verankeren.

Voor COSBO is de essentie van cliëntondersteuning: naast de cliënt staan en hem of haar met informatie en advies helpen om een hulpvraag te verhelderen.

Vrijwillige cliëntondersteuners staan qua leeftijd dicht bij de doelgroep senioren en hebben inlevingsvermogen vanuit ervaring. Vrijwilligers hebben geen dienstverband en zijn daarmee onafhankelijk en niet gebonden aan tijdplanning. De onafhankelijke vrijwillige clientondersteuner heeft de tijd voor een gesprek.

De cliëntondersteuner adviseert vanuit kennis en ervaring. De ondersteuner bereidt zo nodig met de cliënt het maatwerkgesprek voor en begeleidt dat. Mogelijk kan de vrijwillige ondersteuner helpen bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief. Dat behoort tot de vrijheid die een vrijwilliger heeft. Maar altijd onder de voorwaarde dat cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft en dus zelf ondertekent. De ondersteuning is tijdelijk en stopt zeker als de client in bezwaar of beroep moet gaan.

Om dit te kunnen is het nodig dat vrijwilligers worden ondersteund door een professionele organisatie. Dat geldt zowel voor scholing als voor de organisatie van bezoeken en voor “feedback”. Bij complexe vragen zal verwijzing naar professionele ondersteuning nodig zijn.

Een vrijwillige cliëntondersteuner kan een breder werkveld ontmoeten dan enkel de Wmo of Wlz. Bij cliëntondersteuning kan de vraag achter de vraag erg belangrijk zijn en van daaruit kunnen ook vragen rondom wonen/huurtoeslag etc. aan de orde komen.

Stimenz werkt in Ede gelukkig goed samen met Malkander en samen met COSBO wordt een gezamenlijke aanpak uitgewerkt.

 

Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)

Over de adviesraad

In 2015 heeft de overheid het sociaal domein overgedragen aan de gemeenten.
Het bestuur van de gemeente (burgemeester en wethouders) is dus nu verantwoordelijk voor het sociaal domein en de gemeente Ede vraagt daarbij de ASDE om advies bij nieuwe plannen en nieuw beleid.
Het sociaal domein gaat over dat wat nodig is zodat alle inwoners van Ede mee kunnen doen in de samenleving: jeugdhulp, werk, inkomen en schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning, Wmo.

De ASDE kijkt bij ieder advies steeds door de bril van Edese inwoners en neemt ervaringen van inwoners mee. Daarbij gaat het om de hele mens en zijn leefsituatie, want niemand is op te delen in wetten of regels. De adviesraad onderhoudt ook contact met maatschappelijke organisaties en met de gemeente. Een lid van de ASDE heeft nauwe banden met de COSBO. Bij onderwerpen waar ouderen bij betrokken zijn is er overleg tussen de beide organisaties. Met regelmaat trekken we gezamenlijk op in onze reacties naar het gemeentelijk bestuur.

Bij elk advies vraagt de ASDE zich af:
Wat betekent dit beleid voor inwoners? Welke problemen worden met dit nieuwe beleid opgelost, worden inwoners zo goed mogelijk verder geholpen, wat hebben inwoners nodig, wat kunnen inwoners zelf? Worden alle inwoners bereikt, ook inwoners met een beperking?
De ASDE kan het gemeentebestuur ook ongevraagd adviseren.
(De ASDE is geen klachtenbureau.)

Kijk voor meer informatie: ASDE Adviesraad Ede

 

 

Kort Nieuws

Voor het laatste nieuws klik op kortnieuws